TÄISKASVANUTE VABAHARIDUSLIK HISPAANIA KEELE KOOLITUS

Õppeasutus: KEELEKESKUS PICASSO

Õppekava nimetus: hispaania keele õpe tasemetel A1, A2, B1, B2 ja C1

Õppekeel: hispaania keel (vajadusel kasutatakse lisaks eesti ja inglise keelt)

Keeleoskuse kirjeldamisel ja hindamisel kasutatakse Euroopa Nõukogu koostatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis (Common European Framework of Reference for Languages) määratletud kuut keeleoskuse taset, millest Keelekeskuses Picasso pakub nendest esimest viite. Õppetöös kasutatakse Prisma õppematerjale, mis on välja töötatud vastavuses Euroopa keeleõppe raamdokumendiga. Õppematerjalid on loodud just välismaalastele, kes soovivad omandada hispaania keele teadmisi ja oskusi erinevatel tasemetel. Õppematerjalid on leidnud kasutajate seas laialdast tunnustust.

Õppekava eesmärk on võimaldada õppijal täiendada ja arendada hispaania keele oskust (kõnelemise-, kuulamise-, lugemise- ja kirjutamisoskust) vastavalt valitud õpetamise tasemele. Ühe õppetaseme maht on 120 akadeemilist tundi sh auditoorse töö (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) maht tundides 56 ja iseseisva töö maht 64 tundi. Auditoorne töö toimub 14-nädalalse järjestikuse perioodi jooksul (enamasti september kuni detsember ja jaanuar kuni mai). Nädalas on 4 auditoorset tundi (4*45 minutit) kahel tööpäeval vastavalt õppegraafikule, iseseisva töö maht varieerub sama perioodi jooksul. Kui valitud tase on edukalt läbitud väljastatakse koolituse läbinule tunnistus, mis tõendab läbitud keeletaseme olemasolu.

Õpingute alustamise tingimuseks tasemel A1 on registreerumine. Teistel tasemetel (A2, B1, B2 ja C1) õppimiseks on vajalik õpitavale tasemele eelneva taseme olemasolu (kontrollitakse tunnistuse olemasolu või taseme testi abil).

Põhiõppejõudude andmed

David Ramiro Troitino, email: perdices57@yahoo.es; töötanud hispaania keele õpetajana seitse aastat. Omab doktorikraadi ajaloos. Annab tunde tasemetele B1, B2, C1

Raul Ramiro Troitino, email: töötanud hispaania keele õpetajana viis aastat. Annab tunde tasemel A1, A2

Õpperuumid asuvad Tallinna vanalinnas aadressil Rataskaevu 6/Pikk jalg 3−15. Maja ja kolmandal korrusel asuvad ruumid on maitsekalt ja just õpperuumideks renoveeritud, valgusküllased ja soojad, olemas on garderoob, köök ja tualettruumid. Kõik neli klassiruumi on varustatud õppetöö edukaks läbiviimiseks vajalike töövahenditega (lauad, toolid, tahvlid, kirjutusvahendid jm). Õppematerjalina kasutatakse Prisma keeleõpikuid ja töövihikuid, mis toetavad määratud keeletasemete omandamist. Lisaks kasutatakse õppetöös audio-ja videotehnikat (vastavalt Prisma õppemeetoditele). Koolis asub ka väike raamatukogu, kust saab laenutada hispaania keelseid filme ja lugemismaterjale.

KEELEKESKUSES PICASSO ÕPETATAVATE KEELEÕPPE TASEMETE KIRJELDUS JA ÕPPEKAVA EDUKA LÄBIMISE KORRAL OMANDATAVAD TEADMSIED

KEELEÕPPE TASEMEL A1

lihtsa suhtlemise ja teabevahetuse algoskused.

Keeleõppe taseme kirjeldus

Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elu koha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus partner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

A1 keeleõppe tasemel õpitakse kahtteist õppepeatükki. Igal neist on oma autonoomia teema ja grammatika osas. Kõik peatükid sisaldavad täielikku grammatikat, sõnavara funktsionaalset käsitlust ja tagasiside andmist.

Iga peatükk sisaldab: omandatud oskuste integreerimist; interaktiivset suhtlemist; Ladina-Ameerika keelekasutust; grammatikat (induktiivne ja/või deduktiivne); eneseanalüüsi; kompetentsusi strateegiliselt edendavaid tegevusi.

Iga tegevusega kaasnevad mõned pildid, mis on mõeldud vastava oskuse/teadmise omandamiseks ja mis kaasavad õppijaid interaktiivselt ning edendavad nende keelekasutust.

Teemad ja grammatika õppepeatükkide kaupa

Esimene

Ülevaade:

 • Tervitus (formaalne ja mitteformaalne)
 • Tutvustus, rahvus, päritolu, elukutse, vanus jms
 • Hüvastijätmine
 • Arvamuse ütlemine

Grammatika:

 • Tähestik
 • Olevik: ser, tener, trabajar, llamarse
 • Numbrid 0-101
 • Demonstratiivsed asesõnad: este, esta, estos, estas
 • Sugu ja omadussõnade arv
 • Küsimused: Como, De donde, Cuantos?
 • Yo creo que+ arvamus

Sõnavara:

 • Omadussõnad
 • Riikide nimed
 • Elukutsed
 • Keeled

Kultuur:

 • Ees- ja perekonnanimed Hispaanias

Teine

Ülevaade:

 • Tee küsimine
 • Küsima ja andma infot asukoha kohta
 • Objektide ja kohtade kirjeldus

Grammatika:

 • Olevik: -ar, -er, -ir
 • Tu, usted kasutusalad
 • Nimi- ja omadussõna sugu ja arv
 • Kindlapiirilise ja määramata artikli kasutamine
 • Küsimused Donde, Que, Quien..?
 • Kontrastsus hay, esta-n
 • Nimisõnad

Sõnavara:

 • Objektid klassis, laua peal
 • Värvid
 • Aadress ja sellega seonduv
 • Kodu ja mööbel

Kultuur:

 • Ravimisviisid Hispaanias
 • Kirjavahetus

Kolmas

Ülevaade:

 • Inimese ja rõivaste kirjeldamine

Grammatika:

 • Omadussõnad
 • Omastavad asesõnad ja omadussõnad
 • Ser, tener, llevar
 • Omadussõna ja nimesõna kooskõla

Sõnavara:

 • Perekond
 • Riietus
 • Välimus

Kultuur:

 • Hispaania kuninglik perekond

Neljas

Ülevaade:

 • Vajaduste, soovide ja eelistuste väljendamine
 • Küsima ja andma informatsiooni ruumi kohta

Grammatika:

 • Võrdlus: sarnasus, paremus koos omadussõnadega
 • Ebareeglipärased võrdlused
 • Tegusõnad: necesitar, querer, preferir+ infinitivo
 • Eessõnad „en“ ja “a“. Liikumist väljendavad tegusõnad

Sõnavara:

 • Transport
 • Kaubandus ja vaba aja

Kultuur:

 • Transport Hispaanias
 • Kolmekuningapäeva tähistamine

Viies

Ülevaade:

 • Kellaaja küsimine ja ütlemine
 • Igapäevaste tegevuste kirjeldamine, kellaajad, kuupäevad, asukoht
 • Mingi asja esinemissageduse väljendamine

Grammatika:

 • Olevik: ebareeglipärased tegusõnad
 • Tegusõnad ja sageduse väljendamine

Sõnavara:

 • Igapäevased tegevused ja vaba aeg
 • Ööpäev
 • Kuud
 • Nädalapäevad

Kultuur:

 • Kombed ja stereotüübid seoses Hispaania ja hispaanlastega
 • Mitteverbaalne keel
 • Kirjandus: Juan Jose Millas

Kuues

Ülevaade:

 • Meeldivuste ja eelistuste väljendamine
 • Nõusoleku või mittenõusoleku väljendamine
 • Küsima midagi restoranis, baaris jm

Grammatika:

 • Tegusõnad gustar, encantar, doler
 • Kaudse objekti asesõnad
 • Määrsõnad: tambien/ tampoco

Sõnavara:

 • Vaba aeg
 • Toit ja toiduained
 • Kehaosad
 • Arsti juures

Kultuur:

 • Hispaania gastronoomia
 • Baarid Hispaanias
 • Žestid baaris
 • Hispaania noorte vaba aeg

Seitsmes

Ülevaade:

 • Ühe tegevuse kirjeldus mida tehakse: räägitakse tegevuse kestusest
 • Tegevuste üheaegsuse väljendamine

Grammatika:

 • Estar + gerundio
 • Seguir + gerundio
 • Ilmastiku tegusõnad: llover, nevar, jne.
 • Hace + muy/mucho+ omadussõna/nimisõna
 • Eessõna „en“ kasutamine
 • Muy/mucho

Sõnavara:

 • Ilm
 • Rannas/ ruumis/ mägedes
 • Aastaajad

Kultuur:

 • Kliima Hispaanias ja Uruguays

Kaheksas

Ülevaade:

 • Koguste kohta küsimine
 • Olemasolust rääkimine
 • Kahtluste, otsustamatuse, teadmatuse väljendamine
 • Toote ja selle hinna kohta küsimine

Grammatika:

 • Ebareeglipärane olevik
 • Otsese objekti asesõnad
 • Määramatud ase- ja omadussõnad: algo/nada, alguien/nadie, alguno/ninguno
 • Näitav ase- ja omadussõna
 • Küsivad asesõnad
 • Põhiarvud 101- miljoni
 • Eessõna „para“

Sõnavara:

 • Ostud ja poed
 • Ostunimekiri
 • Suhted

Kultuur:

 • Gastronoomia Guatemalas
 • Hispaania kombed

Üheksas

Ülevaade:

 • Plaanide ja projektide tegemine
 • Ettepanekute tegemine
 • Ettepanekute vastuvõtmine või tagasilükkamine
 • Kohustuste väljendamine

Grammatika:

 • Ir a+ infinitiiv
 • Pensar+ invinitiiv
 • Preferir+ infinitiiv
 • Querer+ infinitiiv
 • Poder+ infinitiiv
 • Hay que+ infinitiiv
 • Tener que+ infinitiiv
 • Deber+ infinitiiv

Sõnavara:

 • Vaba aeg
 • Reisimine

Kultuur:

 • Madrid ja madriidlased
 • Vastuvõtmise ja tagasilükkamise žestid

Kümnes

Ülevaade:

 • Ütlema/ küsima arvamust
 • Nõusoleku ja mittenõusoleku väljendamine
 • Põhjuse ja põhjenduse küsimine

Grammatika:

 • Eitamine:

-ninca, jamás, nunca jamás

-no..ni..ni

-¡qué dices!

-¡ni hablar!

-bueno, bueno, no…

 • Arvamuse väljendamine:

me parece que…

-creo que…

-para mi,…

 • ¿Por qué?/ Porque

Sõnavara:

 • Rahvus. Teemaga seotud omadussõnad
 • Hispaanlaste eluviisid

Kultuur:

 • Inimeste stereotüübid Hispaania autonoomiates
 • Hispaania kohta käivate müütide lõhkumine
 • Mehhiko: Surnute päeva tähistamine

Üheteistkümnes

Ülevaade:

 • Rääkimine lõppenud tegevusest olevikus
 • Kirjeldama või jutustama isiklikku kogemust või situatsiooni
 • Vabandamine ja andeks andmine
 • Tavapärased tegevused vastandina lõppenud tegevustele oleviku suhtes

Grammatika:

 • Pretérito Perfecto: reeglipärased ja ebareeglipärased
 • Ajalised võtmesõnad: hoy, esta mañana, esta tarde, este mes, este año, alguna vez, nunca, ya, todavía no/aún no
 • Määramata ase- ja omadussõnade taasläbivaatamine

Sõnavara:

 • Igapäevased tegevused: märkmik ja ajaleht
 • Turism

Kultuur:

 • Turism Peruus, Hondurases, Mehhikos ja Argentiinas

Kaheteistkümnes

Ülevaade:

 • Küsima/ andma juhised kohtadest: arutelu alustamine
 • Loa küsimine ja andmine, keelamine
 • Kutsuma, pakkuma, vastu võtma ja keelduma

Grammatika:

 • Afirmatiivne käskiv kõneviis: reeglipärased ja ebareeglipärased
 • Diskursuse korraldajad
 • Käskiv kõneviis + asesõna
 • Afirmatiivne järjestus: sí, claro, sí por supuesto, sí cómo no; claro, claro

Sõnavara:

 • Linn
 • Pank: sularahaautomaat
 • Rääkimine telefoniga

Kultuur:

 • Kirjandus: Gonzalo Torrente Bellester ja Julio Cortázar

Keeleõppe tasemel A1 omandatud teadmised ja oskused

Kuulamine/rääkimine: SAAB ARU elementaarsetest juhistest või suudab osaleda lihtsas faktiteabel põhinevas vestluses harjumuspärasel teemal. SUUDAB vastata lihtsatele faktiküsimustele ja saab aru tavapärastest vastustest.

Lugemine: SAAB ARU lihtsatest teadaannetest, juhistest või teabest.

Kirjutamine: SUUDAB täita lihtsaid formulare ja teha märkmeid, sealhulgas kirjutada kellaaega, kuupäeva ja kohta. OSKAB jätta lihtsa teate teda võõrustanud perekonnale või kirjutada lühikese tänukirja

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 80 % ja sooritanud A1 taseme eksami.

A1 eksam koosneb mitmest testist, mis on jagatud kahte gruppi:

 • grupp (lugemis-ja kirjutamisoskus): loetu mõistmine (45 minutit) ja kirjalik eneseväljendus ja suhtlemine (25 minutit).

 • grupp (rääkimisoskus): kuuldu mõistmine (20 minutit) ja suuline eneseväljendus ja suhtlemine (15 minutit).

Kui õpilane on A1 keeleõppe töös osalenud vähemalt 80% ja sooritanud taseme testi omistatakse talle Euroopa keeleõppe raamdokumendi ühtsete keeleoskustasemete järgi tase Läbimurre.

KEELEÕPPE TASEMEL A2

võime tulla toime lihtsa ja selge teabega ning väljendada ennast tuttavas olukorras algtasemel.

Keeleõppe taseme kirjeldus

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

A2 keeleõppe tasemel õpitakse kahtteist õppepeatükki. Igal neist on oma autonoomia teema ja grammatika osas. Kõik peatükid sisaldavad täielikku grammatikat, sõnavara funktsionaalset käsitlust ja tagasiside andmist.

Iga peatükk sisaldab: omandatud oskuste integreerimist; interaktiivset suhtlemist; Ladina-Ameerika keelekasutust; grammatikat (induktiivne ja/või deduktiivne); eneseanalüüsi; kompetentsusi strateegiliselt edendavaid tegevusi.

Iga tegevusega kaasnevad mõned pildid, mis on mõeldud vastava oskuse/teadmise omandamiseks ja mis kaasavad õppijaid interaktiivselt ning edendavad nende keelekasutust.

Teemad ja grammatika õppepeatükkide kaupa

Esimene

Ülevaade:

 • Informatsiooni esitamine ja võrdlemine
 • Vestluse korraldamine ja laiendamine
 • Arvamuse, nõusoleku ja mittenõusoleku väljendamine

Grammatika:

 • Presente Indicativo kordamine
 • Tekstide kooskõla ja seos: y, pero, es decir, en primer lugar
 • Que, donde

Sõnavara:

 • Vaba aeg: ööelu
 • Väljendid noorte slängis
 • Televisioon ja raadio

Kultuur:

 • Vaba aja veetmine Hispaanias
 • Meedia Hispaanias: raadio ja televisioon
 • Kirjandus: Mario Benedetti

Teine

Ülevaade:

 • Isiku, objekti ja koha identifitseerimine, defineerimine ja kirjeldamine
 • Isiku objekti ja koha paigutumine
 • Kirjalik tänuavaldus
 • Enesetutvustus
 • Tervitus, tervitusele vastamine ja hüvasti jätmine. Vabanduste leidmine
 • Telefoniga rääkimine

Grammatika:

 • Ser/ estar kasutamine
 • Eessõnad „a“, „de“, „en“ ja liikumise tegusõnadega (Ir/venir ja irse/llegar)

Sõnavara:

 • Suhtlemisega seotud sõnavara

Kultuur:

 • Tervitus Hispaanias. Hüvastijätmine.
 • Mitteverbaalne kommunikatsioon: tervituse žestid
 • Kirjandus: Lope de Vega
 • Los asustaniños” Hispaanias

Kolmas

Ülevaade:

 • Tegevusest minevikus jutustamine

Grammatika:

 • Pretérito indefinido: reeglipärased ja ebareeglipärased vormid ja selle kasutamine
 • Volver+ a+ infinitiiv
 • Ajalised võtmesõnad

Sõnavara:

 • Reisimine
 • Puhkus

Kultuur:

 • Turism Kuubal
 • Immigratsioon Hispaanias
 • Kirjandus: Gonzalo Torrente Ballester

Neljas

Ülevaade:

 • Toimunud tegevuste kirjeldamine/ jutustamine (minevik)
 • Tegevuse hindamine

Grammatika:

 • Pretérito perfecto: kasutus Hispaanias ja Hispanoameerikas
 • Ajalised v+tmes+nad
 • Määramata ase- ja omadussõnad
 • Asesõna: lo
 • Kaudse objekti asesõnad
 • Kahekordne konstruktsioon: otsene ja kaudne objekt

Sõnavara:

 • Vaba aja veetmine; isiklik kogemus
 • Sündmused

Kultuur:

 • Antonio Machado

Viies

Ülevaade:

 • Ajaloolistest faktidest rääkimine
 • Kellegi elust rääkimine
 • Elulookirjeldus
 • Anekdootide rääkimine

Grammatika:

 • Pretérito indefinido: ebareeglipärased formid (3. sing y plural: e-i, o-u, i-y)
 • Ajalised: al cabo de/a los/ después de
 • Pretérito perfecto ja pretérito indefinido erinevused

Sõnavara:

 • Ajaloolised faktid
 • Elulookirjeldus

Kultuur:

 • Biograafia: Miguel de Cervantes, Pablo Ruiz Picasso, Isabel Allende, Francisco de Goya y Lucientes, Pilar Miró
 • Silvio Rodrígueze „Nova Trova Cubana“
 • Kirjandus Lucía Etxebarría
 • Maal: Francisco de Goya y Lucientes

Esimese kuni viienda peatüki kordamine

Kuues

Ülevaade:

 • Vabandamine
 • Väljendada pettumust. Kurtmine
 • Komplimente tegema ja nendele vastamine
 • Üllatust ja entusiasmi väljendama
 • Igavust väljendama
 • Rääkima sellest, mida ei osata teha
 • Edastama teavet
 • Kohustust väljendama

Grammatika:

 • ¡Qué+ nimisõna+ tan/más+ adjetivo: bueno, malo, primero,tercero, grande
 • Võrdlused
 • Kaudne kõneviis

Sõnavara:

 • Sündmused: Pulmad
 • Komplimendid

Kultuurne sisu

 • Pulmatseremoonia Hispaanias
 • Mustlased Hispaanias
 • Mustlaste pulmad
 • Kirjandus: Federico Garcia Lorca

Seitsmes

Ülevaade:

 • Minevik: harjumuste ja kommete jutustamine
 • Isikute, loomade ja objektide kirjeldus minevikus
 • Rääkimine asjaoludest, mis on kaasa toonud ühe sündmuse arengu

Grammatika:

 • Pretérito imperfecto: olemus ja kasutamine
 • Presente ja pretérito imperfecto erinevus ja kasutamine
 • Ajalised võtmesõnad: antes/ahora
 • Soler+ infinitiiv
 • Määrsõnad ja sageduse väljendamine

Sõnavara:

 • Kodu: majapidamistööd
 • Kool
 • Ajalugu
 • Leiutised ja avastused

Kultuur:

 • Tänapäevased majapidamistööd Hispaanias
 • Hispaania kool XX sajandi keskel
 • Kirjandus: Pablo Neruda, Ana Maria Matute
 • Tsivilisatsioonid, seostud hispaanlastega: maiad, iberlased, asteegid, kreeklased

Kaheksas

Ülevaade:

 • Minevikust rääkimine
 • Kahe mineviku sündmuse sidumine
 • Rääkimine sündmusest, mis on kestnud minevikus.

Grammatika:

 • Pretérito indefinido/ pretérito perfecto/ pretérito imperfecto võrdlemine
 • Antes de/ después de/ hace/ desde hace/ tegusõna durar/ durante kasutamine

Sõnavara:

 • Ajalugu
 • Poliitilise keelekasutuse tutvustus

Kultuur:

 • Lähiajalugu Hispaanias: Franco diktatuur ja üleminek
 • Kirjandus: Max Aub

Üheksas

Ülevaade:

 • Jutustamine lõppenud ja mitte lõppenud ajalisest perioodist
 • Minevikus toimunud sündmuste kirjeldamine

Grammatika:

 • Pretérito indefinido/ pretérito perfecto/ pretérito imperfecto võrdlemine
 • Estar (imperfecto)+ gerundio

Sõnavara:

 • Uudised

Kultuur:

 • Kirjandus: Rafael Sanchez Ferlosio, Jose Agustin Goytisolo

Kümnes

Ülevaade:

 • Oletusi tegema
 • Lubadusi andma
 • Õigustamine ja põhjendamine
 • Tuleviku tegevusest rääkimine
 • Prognooside tegemine

Grammatika:

 • Futuro imperfecto kasutamine
 • Väljendid tulevikus
 • Es que
 • Si+ presente de indicativo+ futuro imperfecto

Sõnavara:

 • Reklaam
 • Linnaga seotud sõnavara

Kultuur:

 • Kaardid ja Tšiili
 • Kirjandus: Isabel Allende

Õpitu kordamine

Üheteistkümnes

Ülevaade:

 • Minevikus oletusi tegema
 • Andma nõu ja soovitusi
 • Tulevikus minevikule viitamine
 • Viisakuse väljendamine

Grammatika:

 • Condicional simple: olemus ja kasutamine

Sõnavara:

 • Kontor
 • Apteek

Kultuur:

 • Kirjandus: Fernando del Paso, Don Juan Manuel

Kaheteistkümnes

Ülevaade:

 • luba andma ja küsima
 • Keelamine
 • Nõu või soovitusi andma
 • Korraldusi või juhiseid andma
 • Väljendama soove
 • Kutsuma või pakkuma

Grammatika:

 • Imperativo afirmativo
 • Imperativo negativo
 • Presente de subjuntivo
 • Subjuntivo kasutamine

Sõnavara:

 • Majapidamistööd
 • Pereelu
 • Keeleõppe

Kultuur:

 • Kirjandus: Ricardo Leon
 • Hispaania muusika

Keeleõppe tasemel A2 omandatud teadmised ja oskused

Kuulamine/rääkimine: SUUDAB väljendada tuttavas kontekstis lihtsaid seisukohti või vajadusi. OSKAB tuttavas olukorras lihtsate keelevahendite abil öelda, mis talle meeldib ja mis mitte, nt “Mulle meeldib / ei meeldi…”.

Lugemine: SAAB ARU tuttavat valdkonda käsitlevast lihtsast teabest, nt tooteinfost, siltidest, tuttaval teemal lihtsatest käsiraamatutest või aruannetest. SAAB ARU lihtsast teabest, nt toiduainete etikettidest, tüüpmenüüdest, liiklusmärkidest ja pangaautomaadi juhistest.

Kirjutamine: OSKAB täita formulare ja kirjutada lühikesi, lihtsaid isiklikke kirju või postkaarte. OSKAB täita suuremat osa isikuteabega seotud formularidest.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 80 % ja sooritanud A2 taseme eksami.

A2 eksam koosneb mitmetest testidest, mis on jagatud kahte grupi:

 • grupp (lugemis-ja kirjutamisoskus): loetu mõistmine (60 minutit) ja kirjalik eneseväljendus ja suhtlemine (50 minutit).

 • grupp (rääkimisoskus): kuuldu mõistmine (35 minutit) ja suuline eneseväljendus ja suhtlemine (15 minutit).

Kui õpilane on A2 keeleõppe töös osalenud vähemalt 80% ja sooritanud taseme testi omistatakse talle Euroopa keeleõppe raamdokumendi ühtsete keeleoskustasemete järgi tase Esmane keeleoskus.

KEELEÕPPE TASEMEL B1

võime väljendada ennast piiratud viisil tuttavates olukordades ja tulla üldjoontes toime võõra teabega.

Keeleõppe taseme kirjeldus

Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisu kohti ja plaane.

B1 keeleõppe tasemel õpitakse kümme õppepeatükki ja lisaks kahte täiendavat peatükki. Igal neist on oma autonoomia teema ja grammatika osas. Kõik peatükid sisaldavad täielikku grammatikat, sõnavara funktsionaalset käsitlust ja tagasiside andmist.

Iga peatükk sisaldab: omandatud oskuste integreerimist; interaktiivset suhtlemist; Ladina-Ameerika keelekasutust; grammatikat (induktiivne ja/või deduktiivne); eneseanalüüsi; kompetentsusi strateegiliselt edendavaid tegevusi.

Iga tegevusega kaasnevad mõned pildid, mis on mõeldud vastava oskuse/teadmise omandamiseks ja mis kaasavad õppijaid interaktiivselt ning edendavad nende keelekasutust.

Teemad ja grammatika õppepeatükkide kaupa

Esimene

Ülevaade:

 • Viisakuse väljendamine
 • Tavad ja kombed, anekdootide lugemine ja kirjeldamine
 • Teiste riikide ja kultuuride kohta juhiseid ja nõuandeid andma

Grammatika:

 • Indikatiivi ja selle ajavormide üle vaatamine

Sõnavara:

 • Suhtlemise sõnavara

Kultuur:

 • Madriid
 • Läbirääkimised
 • Viisakusvormid Hispaanias
 • Hispaanlaste kombed
 • Külaskäimise kultuur

Teine

Ülevaade:

 • Minevikust rääkimine. Tegevused minevikus
 • Suhtlemise kontrollimine: kordama, küsima, kahtlema, tegema kokkuvõtteid jne.
 • Uudishimu väljendamine ja provotseerimine

Grammatika:

 • Mineviku vormide üle vaatamine
 • Preterito pluscuamperfecto de indicativo
 • Uudishimu ja üllatuse väljendamine
 • Ajalised väljendid

Sõnavara:

 • Isiklikud kogemused
 • Elulood
 • Anekdoodid
 • Unenäod ja luupainajad

Kultuur:

 • Cristobal Colon
 • Kirjandus: Juan Jose Millas
 • Enrique Granados elulugu
 • Argentiina: kadumised

Kolmas

Ülevaade:

 • Loa andmine
 • Veenmine, tähelepanu võitmine ja tegevuste innustamine
 • Juhiste andmine
 • Nõu ja soovituste andmine, lahenduste pakkumine
 • Andma korraldusi
 • Pakkumine
 • Mitte nõustumine

Grammatika:

 • Imperativo negativo reeglipärane ja ebareeglipärane
 • Imperativo+ pronombres
 • Imperativos fosilizados: venga, vamos, mira

Sõnavara:

 • Sport
 • Keha ja liikumine

Kultuur:

 • Feng Shui
 • Kirjandus: Ramon Jimenez
 • Juan Luis Guerra „La bilirrubina“
 • Hispaania keel Ameerikas: imperativo kasutus

Neljas

Ülevaade:

 • Soovide väljendamine
 • Soovidele reageerimine
 • Julgustamine

Grammatika:

 • Presente del subjuntivo: reeglipärane ja ebareeglipärane: ojala, espero que, deseo que, quiero que

Sõnavara:

 • Uuringud

Kultuur:

 • Ülikool Hispaanias
 • Haridussüsteem Hispaanias
 • Kirjandus: Juan Ramon Jimenez

Viies

Ülevaade:

 • Võimaluse väljendamine olevikus, minevikus ja tulevikus
 • Kurtmine
 • Eitamine ja jaatamine
 • Ebatavalisuse väljendamine
 • Mure väljendamine
 • Rahustamine

Grammatika:

 • Futuro perfecto
 • Futuro perfecto, futuro imperfecto ja condicional simple võrdlus ja kasutamine
 • Participio pasado kasutamine
 • Tõenäosuse sõnad: a lo mejor, quiza, jne.
 • Por que+ tingimuslik
 • Tener que (imperfecto)+ infinitivo compuesto

Sõnavara:

 • Haridus

Kultuur:

 • Koolivaheajad Hispaanias ja Kuubal
 • Kirjandus: Julio Cortazar

Kuues

Ülevaade:

 • Võimaluse väljendamine
 • Millegi või kedagi olemasolu näitamine

Grammatika:

 • Quizas+ subjuntivo
 • A lo mejor+ indicativo
 • Määramata ase- ja omadussõnad

Sõnavara:

 • Kirjandus ja kino

Kultuur:

 • Kino saladused
 • Gabriel Garcia Marques „ Cronica de una muerte anunciada“
 • Unenägude tõlgendamine
 • Ebausk

Seitsmes

Ülevaade:

 • Hinnangu andmine ja arvamuse ütlemine
 • Millegi esile toomine
 • Nõusoleku või mittenõusoleku väljendamine
 • Argumenteerimine

Grammatika:

 • Arvamuse ütlemise tegusõnad ja vormid: – me parece+ adjetivo+ que+ subjuntivo; -me parece, esta+ adverb+ que+ subjuntivo; es un, una+ subjuntivo; + que+ subjuntivo; es cierto, evidente+ que+ indikatiiv; esta claro+ que+ indikatiiv
 • Struktuur: lo mas, menos+ omadussõna +es
 • Argumenteerimine
 • Subjekti asesõna: empaatia

Sõnavara:

 • Ökoloogia

Kultuur:

 • Võrdlus: hispaanlased Hispaanias ja hispaanlased Ameerikas
 • Carmen Rigalt „La mujer de agua“

Läbitute teemade üle vaatamine ja kordamine

Kaheksas

Ülevaade:

 • Eristumise kirjeldus
 • Objektide, kohtade ja isikute kirjeldamine
 • Küsima informatsiooni kellegi või millegi kohta, mida teatakse või tuntakse

Grammatika:

 • Ser ja estar kasutamine (kordamine)
 • Relatiivsus
 • Indikatiivi ja konjunktiivi võrdlus
 • Antetsedent. Conocido, desconocido

Sõnavara:

 • Kirjeldused
 • Mood

Kultuur:

 • Moenädal (La Pasarela Cibeles) Madriidis
 • Moenädal (La Pasarela Gaudi) Barcelonas
 • El Quetzal
 • Panama, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
 • Hispaania näitleja ja laulja – Monica Molina

Üheksas

Ülevaade:

 • Kahe eriajalise sündmuse sidumine
 • Aja väljendamine, mil tegevus toimub
 • Tulevik

Grammatika:

 • Despues de, antes de+ infinitiiv
 • Cuando, despues de que, hasta que+ idikatiiv, konjunktiiv
 • Antes de que+ konjunktiiv
 • Teised ajalised ühendused

Sõnavara:

 • Eluetapid

Kultuur:

 • Resistire“ El Duo Dinamico
 • Ching
 • Jose Luis Sampedro „ La sonrisa etrusca“

Kümnes

Ülevaade:

 • Ühe tegevuse põhjuse seletamine
 • Selgitama tegelikku põhjust eitades teise selgitust
 • Õigustama üht arvamust eitades teist
 • Vabandamine ja selle kohta selgituste andmine
 • Ebamugavusest rääkimine. Kurtmine
 • Kellegi rahustamine ja lohutamine

Grammatika:

 • Sidesõnad: porque, a causa de (que), debido a (que), ya que, dado que, puesto que, como, por, no porque.., sino porque, no es que, sino que…

Sõnavara:

 • Kirg ja harjumus
 • Sõnum, elektrooniline kiri, mitteametlik kiri ja märkus

Kultuur:

 • Mario Vargas Llosa „ Lituma en los Andes“
 • Hispaania töömaailm

Üheteistkümnes

Ülevaade:

 • Tagajärje selgitamine
 • Kirjaliku kaebuse esitamine (ametlik kiri)
 • Argumenteerimine

Grammatika:

 • Argumentatsiooni ühendus
 • Järelduste tegemine: por eso, por lo tanto, asi que, de ahi que, tan…que
 • Lõpetamine: para que, a que, a fin de que

Sõnavara:

 • Tervis ja esteetika

Kultuur:

 • El Balneario de Archena, Murcia

Kaheteistkümnes

Ülevaade:

 • Soovide väljendamine
 • Ebatavalisuse väljendamine
 • Tänu avaldamine, tänusõnadele vastamine
 • Abi pakkumine
 • Õnnitlemine
 • Vabandused ja vabandamine
 • Kutsest või pakkumisest loobumine

Grammatika:

 • Preterito perfecto de subjuntivo
 • Querer+ que+ konjunktiiv
 • Que raro, me extrana, te agradezco+que+ presente o preterito perfecto de subjuntivo!
 • Grecias por+ infinitivo simple, compuesto

Sõnavara:

 • Ostud ja ostmine

Kultuur:

 • Aus kaubandus
 • La peonza
 • Viisakusvormid

Õpitu kordamine

Keeleõppe tasemel B1 omandatud teadmised ja oskused

Kuulamine/rääkimine: OSKAB teatud määral väljendada arvamust abstraktsel või kultuuriteemal või anda tuttavas valdkonnas nõu, mõistab juhiseid või avalikke teadaandeid.

Lugemine: SUUDAB mõista tavakeeles teavet ja artikleid ning tuttavat valdkonda käsitleva võõra teabe üldmõtet. SAAB ARU faktiteavet sisaldavatest lehelugudest, hotelli tüüpkirjadest ja isiklikku arvamust väljendavatest kirjadest.

Kirjutamine: OSKAB kirjutada kirju või teha märkmeid tuttavatel või harjumuspärastel teemadel. OSKAB kirjutada kirju mõnel harjumuspärasel teemal, mis on seotud isikliku kogemusega, ja väljendada tuttavlike väljenditega oma arvamust.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 80 % ja sooritanud B1 taseme eksami.

B1 eksam koosneb mitmetest testidest, mis on jagatud kolme gruppi:

 • grupp: Loetu mõistmine (40 minutit) ja kirjalik eneseväljendus (50 minutit).

 • grupp: Grammatika ja sõnavara (40 minutit).

 • grupp: Kuuldu mõistmine (30 minutit) ja suuline eneseväljendus ja suhtlemine (10 minutit).

Kui õpilane on B1 keeleõppe töös osalenud vähemalt 80% ja sooritanud taseme testi omistatakse talle Euroopa keeleõppe raamdokumendi ühtsete keeleoskustasemete järgi tase Suhtluslävi.

KEELEÕPPE TASEMEL B2

võime saavutada suurem osa eesmärkidest ja väljendada ennast teatud teemade piires.

Keeleõppe taseme kirjeldus

Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnele jaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

B2 keeleõppe tasemel õpitakse kümmet õppepeatükki ja lisaks kahte täiendavat peatükki. Igal neist on oma autonoomia teema ja grammatika osas. Kõik peatükid sisaldavad täielikku grammatikat, sõnavara funktsionaalset käsitlust ja tagasiside andmist.

Iga tegevusega kaasnevad mõned pildid, mis on mõeldud vastava oskuse/teadmise omandamiseks (lugemine, kirjutamine, kuulamine, rääkimine). Samuti pakuvad autorid välja õppijate jaotuse ülesande sooritamiseks (individuaalne, paarid, väikesed grupid, kogu rühm). Pildid on lisatud ka siis, kui on vajalik õpetaja selgitus (alati märgitud ka õpetaja raamatus).

Teemad ja grammatika õppepeatükkide kaupa

Esimene

Ülevaade:

 • Nõu andma ja küsima
 • Ametlik taotlus
 • Väärtushinnangud

Grammatika:

 • Preterito imperfecto de subjuntivo
 • Presente, imperfecto de subjuntivo võrdlevalt
 • Kirjavahetus: indicativo ja conectivo
 • Palved: indicativo ja conectivo

Sõnavara:

 • Tervis

Kultuur:

 • Kataloonia modernistlik arhitektuur
 • Hispaania tervishoiusüsteem
 • Kolumbia
 • Kirjandus: Pio Baroja

Teine

Ülevaade:

 • Kõne minevikus
 • Vestluse kordamine
 • Üllatuse väljendamine
 • Informatsiooni vastu võtma ja edastama

Grammatika:

 • Kaudne kõne
 • Aegade korrelatsioon

Sõnavara:

 • Uued suhtluskanalid : foorum, lühivestlus (chat), elektroonne kiri ja sõnumid

Kultuur:

 • Uued tehnoloogiad hariduses: tuleviku kool
 • Mobiiltelefoni kasutamine Hispaanias

Kolmas

Ülevaade:

 • Objektide, kohtade ja isikute kirjeldamine
 • Andma teisejärgulist informatsiooni
 • Millegi esile tõstmine. Vastuväited
 • Küsima informatsiooni millegi või kellegi kohta

Grammatika:

 • Adjektiiv- ja relatiivlaused : antesedente
 • Relatiivsed ase- ja määrsõnad (eessõnaga)

Sõnavara:

 • Vaba aeg
 • Oksjon

Kultuur:

 • Kirjandus: Ramon Gomez de la Serna
 • Hispaania noorte vaba aja veetmine
 • Vabatahtlik teenistus

Neljas

Ülevaade:

 • Tegevuste arendamine
 • Väärtustamine

Grammatika:

 • infinitivo gerundio e participio
 • Tegusõnade kasutamine : ponerse, volverse, convertirse,, hacerce, llegar a ser, quedarse/ acabar y terminar/ acabar
 • Dejar tähendus

Sõnavara:

 • Kino

Kultuur:

 • Hispaania kino
 • Hispaania filmilavastaja Pedro Almadovar

Viies

Ülevaade:

 • Arvamust avaldama. Kirjalik ja suuline argumenteerimine
 • Ametlik ja mitteametlik kokkuleppe
 • Loo või anekdooti jutustamine
 • Eluloo rääkimine

Grammatika:

 • Argumentatsioonide sidumine
 • Kordamine: mineviku kasutamine

Sõnavara:

 • Muusika
 • Kunst

Kultuur:

 • Probleemid seoses muusika piraatlusega Hispaanias
 • Ladina muusika. Celia Cruz, Ricardo Arjona ja Shakira
 • La zarzuela
 • Kubism: Pablo Ruiz Picasso ja Juan Gris
 • Kirjandus: Federico Garcia Lorca

Kuues

Ülevaade:

 • Minevikust hüpoteetiliselt rääkima
 • Oleviku ja tuleviku võimalustest rääkimine
 • Minevikus mitte reaalsetest asjadest rääkimine

Grammatika:

 • Preterito imperfecto de subjuntivo
 • Kordamine: imperativo
 • Konditsionaalsed struktuurid:

– Si+ presente+ presente de indicativo/futuro simple/imperativo

-Si+ imperfecto de subjuntivo+ condicional simple

-Si+ preterito pluscuamperfecto de subjuntivo+ condicional compuesto, või preterito pluscuamperfecto de subjuntivo

-De + infinitivo compuesto+ condicional compuesto

Sõnavara:

 • Ajalugu
 • Ametlikud tekstid: juriidilised, administratiivsed

Kultuur:

 • Hispaania ajalugu: II Republica, Guerra Civil, Posguerra
 • Eksiil
 • Elulood: Miguel Hernandez, Camilo Jose Cela, Rafael Alberti ja Jose Antonio Primo de Rivera
 • Kirjandus: Gabriel Garcia Marquez ja Jorge Luis Borges

Õpitu kordamine

Seitsmes

Ülevaade:

 • Määratlemine ja kirjeldamine
 • Tegevuste hindamine
 • Otsustamine

Grammatika:

 • Kordamine: ser ja estar
 • Ser, estar+ adjetivo (tähenduse muutumine)
 • Ser+ bueno, malo
 • Estar+ bien, bueno, mal, malo

Sõnavara:

 • Kunst
 • Kriitiseerimine

Kultuur:

 • Guggenheimi muuseum Bilbaos
 • Eduardo Chillida
 • Frida Kahlo ja Diego Rivera

Kaheksas

Ülevaade:

 • Sarnasustest rääkimine. Kujutlev võrdlus
 • Arvamuse ja hinnangu väljendamine

Grammatika:

 • Tegusõna parecer(se)
 • Võrdlevad laused
 • Väljendid võrdlemiseks:

-Es lo mismo que

-Muy diferente a/de..

-No se parece en nada a…

-No tiene nada que ver con…

 • Como si/ni que+ imperfecto/ pluscuamperfecto de subjuntivo

Sõnavara:

 • Perekond ja suhted
 • Karneval

Kultuur:

 • Kirjandus: Antonio Skarmeta, Almudena Grandes
 • Camilo Jose Cela „La familia de Pascual Duarte
 • Stereotüübid hispaanlaste kohta
 • Karnevalid Cadiz ja Santo Domingo

Üheksas

Ülevaade:

 • Arvamuse ja ükskõiksuse väljendamine
 • Iseloomustavate aspektide esile toomine

Grammatika:

 • Oma arvamuse kaitsmine
 • Isikupäratus
 • Tegusõna ser koos kirjeldavate omadussõnadega: kasutamise nüansid ja erinevused

Sõnavara:

 • Iseloomu väljendavad omadussõnad
 • Kuulsus

Kultuur:

 • Hispaania keelsed ütlused
 • Puerto Rico: „el spanglish“
 • Vandumise tähtsus Hispaanias

Kümnes

Ülevaade:

 • Tunnete, maitsete, emotsioonide väljendamine
 • Andmete parandamine

Grammatika:

 • Asesõnade kordamine
 • Suuline kokkuleppe
 • indicativo ja cognitivo

Sõnavara:

 • Toit ja meeled

Kultuur:

 • Hispaania gastronoomia ja sea tapmine Hispaanias
 • Kirjandus: Isabel Allende, Lucia Etxebarria, Manuel Vicent
 • Camilo Jose Cela „ La colmena

Üheteistkümnes

Ülevaade:

 • Erinevad arvamused: Veenmine, põhjendamine, eksimine, õigustamine

Grammatika:

 • aunque + indicativo ja subjuntivo

Sõnavara:

 • Sport

Kultuur:

 • Boliivia

Kaheteistkümnes

Ülevaade:

 • Kõne lõpetamine
 • Objektide detailne kirjeldus ja arvamuse avaldamine
 • Väitlemine, pahameele väljendamine, pakkumisest viisakalt loobumine, otsekoheselt rääkimine

Grammatika:

 • Lause lõpetamine
 • Kaudse kõneviisi muutmine otseseks

Sõnavara:

 • Reisimine
 • Lennujaam ja pagas

Kultuur:

 • Tšiili
 • Kirjandus: Antonio Munoz Molina, Luis Sepulveda
 • Mõisted: „castellano“ ja „espanol“

Õpitu kordamine

Keeleõppe tasemel B2 omandatud teadmised ja oskused

Kuulamine/rääkimine: SUUDAB jälgida kõnet või rääkida, kui jutuaine on tuttav, või vestelda üsna mitmel teemal nt isiklikud ja töökogemused, uudistes kajastatavad päevasündmused.

Lugemine: OSKAB leida tekstist vajalikku teavet ja mõistab üksikasjalikke juhiseid või nõuandeid. SAAB ARU üksikasjalikust infost, nt erinevatest kokandusterminitest restorani menüüs, samuti majutuskuulutuste mõistetest ja lühenditest.

Kirjutamine: OSKAB teha kellegi jutu kohta märkmeid või kirjutada kirja, milles tuleb esitada ebaharilik palve. OSKAB esitada hotellile küsimusi teenuste kohta, mis puudutavad näiteks puudega inimeste erivahendeid või eridieeti.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 80 % ja sooritanud B2 taseme eksami.

B2 eksam koosneb mitmetest testidest, mis on jagatud kolme grupi:

 • grupp: Loetu mõistmine (60 minutit) ja kirjalik eneseväljendus (60 minutit).

 • grupp: Grammatika ja sõnavara (60 minutit).

 • grupp: Kuuldu mõistmine (30 minutit) ja suuline eneseväljendus ja suhtlemine (10-15 minutit).

Kui õpilane on B2 keeleõppe töös osalenud vähemalt 80% ja sooritanud taseme testi omistatakse talle Euroopa keeleõppe raamdokumendi ühtsete keeleoskustasemete järgi tase Edasijõudnu.

KEELEÕPPE TASEMEL C1

võime pöörata suheldes tähelepanu kvaliteedile, sealhulgas teema asjakohasusele ja eripäradele, ning suutlikkus tulla toime võõraste teemadega.

Keeleõppe taseme kirjeldus

Mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõiste tavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksik asjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidus vahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

C1 keeleõppe tasemel õpitakse kahtteist õppepeatükki, mis toetavad uue dünaamilise DELE lõpueksami sooritamiseks vajalike teadmiste/oskuste omandamist. Peatükid sisaldavad spetsiaalseid tegevusi spetsiaalsete koostööl põhinevate oskuste arendamiseks, kultuuridevahelise peegelduse ja erinevate kultuuriliste aspektide mõistmiseks hispanistika maailmas.

Teemad ja grammatika õppepeatükkide kaupa

Esimene: Huumor

Ülevaade:

 • Keeruliste terminite defineerimine
 • Suhtumise ja käitumise subjektiivne hindamine
 • Rõhutamine
 • Karikatuur
 • Portree üksikasjalik kirjeldamine
 • Füüsiliste ja moraalsete omaduste rõhutamine
 • Võrdlused
 • Viitama tegevusele kui protsessile või tulemusele

Grammatika:

 • ser/estar
 • Ser ja estar kasutamine eessõnadega
 • Empaatilised struktuurid: ser
 • Passiivne lause

Sõnavara:

 • Huumor: karikatuurid, naljad, koomiksid jne.
 • Sõnaraamat
 • Taotlus

Kultuur:

 • Huumor hispanomaailmas: naljad, koomiksid, karikatuurid
 • Quino
 • Maitena
 • Mario Moreno, „Cantinflas“
 • Juan Ramón Jiménez „Españoles de tres mundos

Teine: Teater

Ülevaade:

 • Meenutamine
 • Minevikust jutustamine
 • Kommunikatsiooni ressursside säilitamine

Grammatika:

 • Olevik
 • Preterito Indifinido, preterito perfecto, preterito imperfecto, preterito pluscuamperfecto ja futuro perfecto kasutamine võrdlevalt
 • Idiomaatilised väljendid seoses teatriga

Kultuur:

 • Hispaania klassikaline teater
 • El corral de comedias de Almagro
 • Las aventuras del capitan Alatriste“ Arturo y Carlota Perez-Reverte
 • Hispaania kuldajastu
 • La vida es sueno“ de Pedro Calderon de la Barca

Kolmas: Õnn

Ülevaade:

 • Soovide ja needuste väljendamine
 • Tunnete väljendamine
 • Reageerimine
 • Tahte, soovi, keelu, ettekirjutuse või väite väljendamine eesmärgiga teisi mõjutada
 • Vaatenurga väljendamine

Grammatika:

 • Tegusõnad ja väljendid: reacción, voluntad, sentimiento, deseo, prohibición, mandato, consejo või ruego, actividad mental, comunicación, percepción ja certeza
 • Ser+ omadussõna+ que
 • Ojalá, así + konjunktiiv
 • indicativo ja cognitivo aegade korrelatsioon
 • Tegusõnad, mis omandavad kaks tähendust: indicativo, cognitivo

Sõnavara:

 • Kreeka- ja ladina keelest tulenevad sõnad
 • Prefiksid ja sufiksid
 • Ladinakeelsed väljendid, mida hispaania keeles tihti kasutatakse
 • Õnn

Kultuur:

 • Séneca
 • Rubén Darío
 • Rääkimisjärjekord Hispaanias

Neljas: Reklaam

Ülevaade:

 • Teiste mõjutamine, veenmine
 • Korralduste andmine saatejuhile või grupile

Grammatika:

 • Imperativo
 • A+ infinitiiv/ nimisõna
 • Que+ konjunktiiv
 • Te tengo dicho que+ konjunktiivi olevik
 • No se te ocurra/ no vayas a + infinitivo
 • Leismo, laismo ja loismo

Sõnavara:

 • Reklaam
 • Reklaami keel

Kultuur:

 • Pop- kunst Hispaanias
 • El Equipo Cronica
 • Hispaania kuuekümnendatel

Viies: Maagia

Ülevaade:

 • Maagia

Grammatika:

 • Ajutine ühend
 • Modaalsed ühendid

Sõnavara:

 • Maagia
 • Astroloogia
 • Loitsud

Kultuur:

 • La queimada
 • Maria Luisa Bombal
 • Kuningas Felipe II
 • El Colacho tähistamine
 • Maria Lionza legend

Kuues: Mälu

Ülevaade:

 • Asjaolude kaalumine, mis ei takista teisi asjaolusid kuid ka ei mõjuta seda

Grammatika:

 • Tegusõna A (konjunktiiv)+ Relatiivne+ tegusõna A kordamine (konjunktiiv)
 • Tegusõna A (konjunktiiv)+ o no (+ tegusõna A kordamine (konjunktiiv))

Sõnavara:

 • Hispaania keelt kõnelevata riikide sõnavara: Kuuba ja Argentiina
 • Kollektiivne mälu: müüdid

Kultuur:

 • Kaks hispaaniakeelse maailma müüti: Che Guevara ja Eva Peron
 • El gran teatro del mundo

Õpitu kordamine

Seitsmes: Keskkond

Ülevaade:

 • Kirjeldamine ja defineerimine
 • Isikute, kohtade, asjad iseloomustamine ja selgitamine

Grammatika:

 • Määramata ase- ja omadussõnad
 • Tekstide sidusus ja ühtekuuluvus

Sõnavara:

 • Loomad
 • Looduspark

Kultuur:

 • Miguel Delibes
 • El Parque Natural, Doñana

Kaheksas: Vallutamine

Ülevaade:

 • Sõnade tõlgendamine
 • Tsiteerimine

Grammatika:

 • Osutav kõne

Sõnavara:

 • Sõna decir sünonüümid
 • Tegusõna conquistar tähendused

Kultuur:

 • Mehhiko ja Hernan Cortes
 • La Malinche

Üheksas: Unenäod

Ülevaade:

 • Väljamõeldud olukordade väljendamine
 • Soovidest ja tunnetest rääkimine

Grammatika:

 • Futuro imperfecto ja perfecto kui tõenäosuse näitajad
 • Hüpoteesi ja soovide formuleerimise väljendid

Sõnavara:

 • Sõna “sueños“ tähendused ja sõnavara

Kultuur:

 • Sürrealism
 • Salvador Dali
 • Don Juan Manuel „ El conde Lucanor
 • Jose Luis Borges

Kümnes: Raha

Ülevaade:

 • Majanduslikust olukorrast rääkimine
 • Kahe sarnase tagajärgedega võimaluse pakkumine

Grammatika:

 • Oraciones condicionales koos – Si, De+ infinitivo, gerundio

que..que (no), si..que (no), que.. si (no), siempre que, siempre y cuando, mientras jne.

 • Imperatiiv + y

Sõnavara:

 • Majandus ja raha
 • Majandussisulised kuulutused

Kultuur:

 • Raha ja loterii
 • Pank ja sisemajandus
 • Investeeringud Mercosuri

Üheteistkümnes: Mütoloogia

Ülevaade:

 • Küsimine ja põhjendamine: otseselt, lühivormis
 • Vastuargumenteerimine
 • Ennetamine

Grammatika:

 • Tavalised ühendid
 • Lõppühendid
 • Põhjus ja tagajärg
 • Por ja para kasutamine

Sõnavara:

 • Müüdid ja legendid
 • Teadus- ja kirjakeel

Kultuur:

 • Hispaania müüdid ja legendid
 • Frederico Garcia Lorca
 • Jose Monge, Camaron de Isla
 • Hispaania mustlased

Kaheteistkümnes: Eluetapid

Ülevaade:

 • Kohustusest või vajadustest rääkimine
 • Tegevuse kestus: aeglane, pidev, katkendlik
 • Tegevuse lõpust, lõpetamisest rääkimine

Grammatika:

 • Vähemlevinud infinitivo kasutamine: venir a, estar para, estar por, echar(se) a, llegar a, darle a uno por, quedar en, meterse a
 • Gerundio: ir, venir, llevar, quedar (se)/dejar, salir, acabar, andar
 • Partitsiip: dar por, llevar, andar, quedar/dejar, tener, verse

Sõnavara:

 • Tervisega seotud teemad ( institutsioonid, eluetapid jm)
 • Hispaaniakeelse Ameerika sõnavara: Argentiina

Kultuur:

 • Meditsiini areng, muutused, õigused ja kohustused läbi ajaloo

Õpitu kordamine

Keeleõppe tasemel C1 omandatud teadmised ja oskused

Kuulamine/rääkimine: SUUDAB tulemuslikult osaleda oma töövaldkonda käsitlevatel koosolekutel ja seminaridel või vestelda sundimatult ja ladusalt, saades aru ka abstraktsetest väljenditest.

Lugemine: SUUDAB lugeda piisavalt kiiresti, et osaleda akadeemilistel õpingutel, otsida meediaväljaannetest mingit teavet või mõista ebatavalise keelekasutusega kirjavahetust. SAAB ARU kvaliteetajalehtedes esitatud keerukatest arvamustest ja väidetest.

Kirjutamine: OSKAB koostada ametikirju, teha koosolekutel üsna täpseid märkmeid või kirjutada esseed, milles avaldub võime mõtteid edasi anda.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 80 % ja sooritanud C1 taseme eksami.

C1 eksam koosneb neljast testist, mis on jagatud kahte grupi (Grupp 1: Test 1 ja Test 3. Grupp: 2: Test 2 ja Test 4)

 • Test 1: Loetu mõistmine ja keelekasutus (90 minutit)

 • Test 2: Kuulamine ja keelekasutus (50 minutit).

 • Test 3: Integreeritud oskused. Kuulamine ja kirjalik eneseväljendus ja suhtlemise (80 minutit).

 • Test 4: Integreeritud oskus. Lugemine ja suuline väljendusoskus ja suhtlemine (20 minutit) (ja 20 minutit ettevalmistusele).

Maksimaalne võimalik punktisumma eksamil on 100 punkti. Igas grupis minimaalne punktide summa peab olema 33, et test oleks sooritud.

Kui õpilane on C1 keeleõppe töös osalenud vähemalt 80% ja sooritanud taseme testi omistatakse talle Euroopa keeleõppe raamdokumendi ühtsete keeleoskustasemete järgi tase Vaba suhtluse pädevus.

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
– Isik, kes tuleb koolituspäeval koolitusele loetakse täienduskoolitusele vastuvõetud õppijaks.
– Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta, loetakse koolituselt välja arvatuks.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord
– Õppetasu makstakse esitatud arve alusel.
– Õppetasust kedagi ei vabastata.
– Õppetasu tagastatakse arve maksja taotluse alusel, kui koolitusel osaleja on teinud koolituse eest ettemaksu, milles ta osaleda ei saanud.

Muud õppekorraldamise tingimused
– Isik, kes soovib täienduskoolitusel osaleda, peab sellest eelnevalt teada andma telefoni või e-posti teel. Koolitusel osaleva isiku kohta kogume järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve maksja ja saaja andmed.
– Koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalenud isikule dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta.

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
– Täiendkoolituse õppekavad on vastavuses täiendkoolituse standardis sätestatuga.
– Põhiõppejõudude andmed: David Ramiro Troitino, email: perdices57@yahoo.es; töötanud hispaania keele õpetajana seitse aastat. Omab doktorikraadi ajaloos. Annab tunde tasemetele B1, B2, C1 Raul Ramiro Troitino, email: töötanud hispaania keele õpetajana viis aastat. Annab tunde tasemel A1, A2

Kõik koolitused toimuvad meie koolitusruumis aadressil Rataskaevu 6/Pikk jalg 3−15, Tallinnas.

Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord
– Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.
– Tagasisidet kogutakse vaid nendelt isikutelt, kes saavad koolituse lõpetamisel tunnistuse

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt